Inleiding en organisatie

De afdeling is eind jaren negentig en begin jaren tweeduizend uitgekomen in de landelijke A-competitie. Daarna is het enkele jaren wat minder goed gegaan en is men uiteindelijk in de C-competitie gekomen. In 2011 is de afdeling, na een tweetal jaren in de B-competitie, weer gepromoveerd naar de A-competitie. Zij is de enige vertegenwoordiger in deze klasse uit de directe omgeving.

De afdeling wedstrijdzwemmen heeft ca. 60 leden in de instroomgroep en wedstrijdgroep. Trainingen zijn zowel in de ochtend als de middag.

Naast deelname aan de landelijke competitie neemt Aquarijn ook deel aan diverse individuele wedstrijden en circuits voor zowel de beginnende zwemmers als de topzwemmers.

De afdeling organiseert jaarlijks in oktober het Merwestein Gala. Dit is een grote tweedaagse wedstrijd met een goede reputatie waaraan vele andere verenigingen deelnemen.

Jaarlijks wordt ook deelgenomen aan een internationale wedstrijd (Osnabrück). Verder wordt aan de start van het seizoen een zwemkamp georganiseerd, is er een “uitje” in het midden van het seizoen en een slotfeest vlak voor de zomer.

De trainerstaf bestaat uit enkele gediplomeerde trainers, ondersteund door enthousiaste aankomende trainers.

Voor de dagelijkse “leiding” is er een commissie die onder andere zorgt voor het wedstrijdsecretariaat, de coördinatie van officials en de hiervoor genoemde activiteiten.

Strategisch en tactisch

Strategie:

De strategische doelen van de afdeling zijn:

–       behouden van een plaats in A-competitie;

–       groei van het aantal leden naar minimaal 80;

–       spreiding over de verschillende leeftijdsklassen;

–       goede begeleiding van instroom;

–       beperken van de uitstroom van de groep die de middelbare school verlaat;

–       breedtesport met daarnaast ook aandacht voor begeleiden van zwemmers naar de nationale top;

Tactisch:

De hiervoor genoemde strategische doelen zijn als volgt vertaald naar meer tactisch / operationele doelstellingen:

–       werven van nieuwe leden door scouting, samenwerking met andere afdelingen van Aquarijn, bezoek markten en organiseren scholencircuit;

–       breed aanbod van trainingstijden en daaraan gekoppeld het behouden van het huidig aantal uren badwater;

–       persoonlijke aandacht voor zwemmers en ouders;

–       actief werven van vrijwilligers, waaronder officials;

–       maandelijks trainersoverleg;

–       deelnemen aan verschillende typen wedstrijden (voor ieder wat wils);

–       samenwerken met andere zwemverenigingen in de regio;

–       stimuleren van het teamgevoel door o.a. een jaarlijks trainingskamp en deelname aan een internationale wedstrijd;

–       organiseren van het Merwestein zwemgala.

Breedtesport versus topsport

Met het vertrekpunt breedtesport acteert de afdeling graag op nationaal niveau. Het halen door leden van medailles bij Nationale Kampioenschappen stimuleert de leden en trekt leden aan. De zwemsport heeft een individueel karakter; reflectie op resultaten van zwemmers is derhalve groot. Hoewel individuele resultaten belangrijk zijn werkt de afdeling zeker ook aan het collectief teamgevoel. Wedstrijdzwemmen vraagt veel trainingsarbeid. Dat doe je samen. Zwemmers moeten elkaar onderling stimuleren. De sfeer en het teamgevoel zijn daarbij heel belangrijk.

Er wordt dan ook gericht gewerkt aan goede resultaten in competitieverband, een wedstrijd waar het gaat om het gezamenlijke resultaat. Het op een hoog niveau uitkomen in de competitie geeft een positieve uitstraling op de gehele vereniging Aquarijn.

Cohesie tussen de afdelingen

De afdeling wil graag onderdeel uitmaken van een hechte Aquarijn vereniging. Zij kan daar zelf een  bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld haar expertise te delen met de andere afdelingen, vooral op het gebied van opbouwen conditie en het aanleren van zwemtechnieken. Bij de competitie van Wedstrijdzwemmen is deelname met een grote groep verdeeld over alle leeftijdsklassen belangrijk.

Zwemmers van de andere afdelingen zijn dan ook van harte welkom als ze willen deelnemen aan de competitie.

Wedstrijdzwemmen wil een actieve bijdrage leveren aan het behouden van leden voor Aquarijn. Dat betekent enerzijds dat ze graag zwemmers “krijgt” van de afdeling Opleidingen. Een goede samenwerking tussen beide afdelingen kan de uitstroom voor de vereniging als geheel beperken. Dat zelfde geldt maar dan veelal omgekeerd voor de samenwerking met de afdeling waterpolo.

Kortom: wedstrijdzwemmen wil een actieve rol spelen bij de doorstroom binnen de vereniging, waarbij niet alleen een rol is weggelegd voor trainers en vrijwilligers, maar ook voor de zwemmers zelf. Zij dienen de ambassadeur voor hun tak van sport te zijn.

Nieuwe activiteiten

Aquarijn heeft een goede naam in de regio. De afdeling wil onderzoeken of samenwerking met andere verenigingen mogelijk is, zonder de eigen identiteit te verliezen.

Concurrentie

Het wedstrijdzwemmen kent twee vormen van concurrentie. Van andere zwemverenigingen en van andere sporten. Het uitkomen in de A-competitie en het verzorgen van een goede trainersstaf geeft garantie om de concurrentie van andere zwemverenigingen goed het hoofd te bieden. Ook individuele prestaties van de zwemmers geven hiertoe een positieve impuls.

De concurrentie van andere sporten is moeilijk te meten. Het groepsverband binnen de afdeling moet die concurrentie voornamelijk het hoofd bieden. De zwemmer die zich aanmeldt bij Aquarijn moet zich in een “warm bad voelen”.

Ledenwerving en ledenbehoud

Hiervoor is al gemeld dat samenwerking met andere afdelingen van Aquarijn wenselijk is om van uitstroom naar doorstroom te komen. Voor ledenbehoud is binding met de vereniging belangrijk. De sfeer en het onderlinge teamgevoel spelen daarbij een grote rol.

Voor die sfeer is het belangrijk dat er meer is dan alleen trainen. Er wordt vastgehouden aan enkele vaste patronen in activiteiten en evenementen, zoals deelname aan de diverse circuits, organiseren van het zwemgala en het weekend Osnabrück.

Wedstrijdzwemmen heeft veel relatief jonge leden. De ouders spelen een belangrijke rol bij de keuze van de sport. Aandacht voor de ouders is dan ook belangrijk. Ook zij dienen zich prettig te voelen bij de vereniging.

Veiligheid

Het meer individuele karakter binnen de afdeling geeft de leden een grote mate van zelfstandigheid. Het toezien op de leden bestaat met name op het volgen van groepsgedrag om het bad en in de kleedruimtes. De ervaring leert dat het huidig uitgevoerd toezicht door trainers voldoende is.

Ongewenst gedrag

Zie bijlage 5.

Ontwikkeling en begeleiding vrijwilligers en trainerskader

Wedstrijdzwemmen vraagt veel vrijwilligers. Globaal bestaat dit uit vier groepen.

  1. De vrijwilligers die activiteiten, waaronder thuiswedstrijden mogelijk maken (badopbouw, kaartverkoop, catering, etc.) en uitjes organiseren.
  2. De vrijwilligers die zwemmers begeleiden tijdens wedstrijden (teamleiders).
  3. Officials (tijdwaarneming, jury, kamprechter).
  4. De vrijwilligers die sturing geven aan de afdeling (leden wedstrijdcommissie).

De afdeling kent geen verplichting ten aanzien van vrijwilligerswerk, maar besteed wel veel aandacht aan het in betrekken van de ouders bij de activiteiten. In de commissie zijn aparte portefeuilles voor activiteiten en officials.

Om goede resultaten te behalen is een kwalitatief goed trainerskader nodig. De trainersgroep bestaat uit enkele gediplomeerde trainers die worden ondersteund door enthousiaste oudere of voormalige zwemmers.

De oudste jeugd wordt gestimuleerd om deel te nemen aan trainerscursussen. In voorbereiding daarop wordt de jeugd alle mogelijkheden geboden om assistentie te geven bij trainingen en zelfstandig trainingen te verzorgen.