Inleiding en organisatie

De commissie bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, afvaardiging jeugd en afvaardiging senioren.

De afdeling heeft ongeveer 140 leden; het aantal jeugd en seniorleden staat in goede verhouding. De teams presteren hoofdzakelijk op kring- en districtsniveau. Er zijn drie herenteams en drie damesteams en er zijn vijf jeugdteams in de diverse competities in geschreven.

Het waterpolo komt voort uit de vroegere Vreeswijkse verenging De Watertor. Vanuit het Vreeswijkse zijn nog steeds leden actief binnen de afdeling; dat geeft de afdeling een familiekarakter. Daar is de afdeling trots op en zij wil dat ook zo houden.

Strategisch en tactisch

De afdeling draagt de volgende strategie uit:

–       handhaven van het huidig aantal leden

–       evenwichtige verdeling in aantallen over jeugd en senioren

–       de sport wordt in plezierig verband beoefend, waarbij eenieder een evenredige kans wordt geboden

–       het groepsbelang staat voorop

Tactisch:

–       ledenwerving middels foldering, clinics, scouting bij diplomazwemmen en propaganda scholen;

–       langs het bad en tijdens wedstrijden zorgen voor een goede en prettige sfeer op basis van positief coachen;

–       goede begeleiding en scholing van vrijwilligerskader;

–       jaarlijkse polokampen, zowel bij jeugd als senioren;

–       binnen de afdeling mogelijkheden scheppen om de polotechnieken, zoals balvaardigheid en zwemmen meer aandacht te geven

Breedtesport versus topsport

Gezien het gestelde in de inleiding is het navenant dat de breedtesport voorop staat. Het gaat erom dat eenieder van klein tot groot en van jong tot oud met plezier de sport kan beoefenen. De afdeling ziet wel dat resultaten een uitstraling geven naar buiten; het “willen winnen” is dus wel degelijk een onderdeel van de begeleiding binnen de afdeling, echter van topsport zal geen sprake zijn. Jonge leden die talent hebben worden binnen de mogelijkheden van Aquarijn zo goed mogelijk begeleid; er worden echter geen collectieve concessies gedaan ten behoeve van het individuele belang.

Cohesie tussen de afdelingen

De afdeling ziet de samenwerking tussen de afdelingen als vanzelfsprekend. Helaas is in het laatste decennium de wisselwerking tussen de afdeling wedstrijdzwemmen en waterpolo sterk verminderd. In de komende jaren zal gewerkt worden aan meer samenwerking. De pololeden kunnen namelijk ondersteuning op het gebied van zwemmen goed gebruiken. Anderzijds zou het mogelijk moeten zijn dat waterpololeden deelnemen aan de zwemcompetitie. En waarom zou trainingen op het gebied van stabiliteit (zoals waterfietsen/egg beaten) bij de synchroonzwemafdeling niet kunnen?

Een periodiek overleg met de trainers van de gehele vereniging kan een goede aanzet zijn voor dit soort samenwerkingsverbanden.

Nieuwe activiteiten

Met name gericht op ledenwerving zal de afdeling bezien of het organiseren van schoolwaterpolotoernooien op lokaal gebied tot de mogelijkheden behoort.

Concurrentie

Het karakter van de sport waterpolo heeft affiniteit met voetbal, handbal e.d. teamsporten. Deze teamsporten zijn financieel makkelijker haalbaar voor ouders/verzorgers dan het waterpolo. Om deze concurrentie het hoofd te bieden is het zorgen voor goede begeleiding en sfeer onontbeerlijk. Daarnaast is constante ledenwerving via posters, foldering en scholenbezoek eigenlijk een “must”. Een derde positieve impuls op de populariteit is het geregeld verzorgen van artikelen in het plaatselijk huisaanhuisblad.

Ledenwerving en ledenbehoud

Het reeds gemelde karakter van familieclub staat waarborg voor een vaste kern leden. Actief blijven op het gebied van positief begeleiding geven aan de leden en het organiseren van evenementen, zoals het oliebollentoernooi, minipolotoernooi e.d. zorgt voor het behoud van de leden.

Veiligheid

De wedstrijden van waterpolo vinden vooral plaats op de zaterdag wanneer vanuit de exploitant van Merwestein beperkt personeel beschikbaar is. Het toezicht is in deze dan ook een belangrijk gegeven. Het zwemmen van niet-leden danwel niet voor de competitie uitkomende leden is dan ook niet toegestaan. De spelers en belanghebbenden mogen niet ruimtes betreden die geen betrekking hebben op het gehuurde tijdens de wedstrijden. Tijdens overige activiteiten, waaronder de reguliere trainingen is toezicht rond het bad en in de aanpalende ruimtes, zoals kleedruimtes, aanwezig.

Ongewenst gedrag

De afdeling conformeert zich aan het gestelde in de bijlage 5.

Ontwikkeling en begeleiding vrijwilligers en trainerskader

Ook in de komende jaren worden leden en ouders/verzorgers gestimuleerd om deel te nemen aan de diverse trainerscursussen en opleidingen ten behoeve van de begeleiding van de leden en het kunnen deelnemen aan wedstrijden.