Beleidsplan Synchroonzwemmen

De afdeling heeft momenteel 45 leden. De commissie wordt gevormd door het bestuur, een vast team aan gediplomeerde trainers, een coördinator (voorzitter/wedstrijdsecretaris/budgetbeheer) en de afdeling communicatie. Deze commissie vormt jaarlijks de te bereiken doelen voor het seizoen, verdeeld over de verschillende wedstrijdgroepen. Zij stellen vervolgens het trainingsplan op met daarin opgenomen de periodisering, kleurcodes e.d. In het programma wordt ruimte gecreëerd voor een dag uit, de show, slottraining, trainingskamp en diverse demo’s.

Strategisch en tactisch

De afdeling draagt de volgende strategie uit:

  • Groei naar ongeveer 50 leden;
  • Evenwichtige verdeling in aantallen over aanloopgroepen en wedstrijdgroepen;
  • Er wordt gepresteerd op nationaal niveau;
  • Het presteren in groepen gaat voor de individuele prestatie.

Tactisch:

  • Ledenwerving middels flyers, demo’s en propaganda scholen;
  • Langs het bad en tijdens wedstrijden zorgen voor een goede en prettige sfeer;
  • Goede begeleiding van de coaches en oog houden voor individuele omstandigheden, waaronder school, blessures;
  • jaarlijks trainingskamp;
Breedtesport versus topsport

De afdeling heeft als basis breedtesport. In de strategie is dan ook opgenomen dat het presteren in groepen als prioriteit wordt gezien. De afdeling betreft een wedstrijdafdeling, waaruit volgt dat van de leden een prestatie wordt verwacht. Zeker ook omdat het aantrekkelijk is om op nationaal niveau te presteren. Daarnaast is de sport sterk gericht op leeftijden in combinatie met wedstrijdniveau. Ook dat vraagt om een bepaalde inzet van de leden. Bij het presteren dient het belang van ondersteuning van de ouders/verzorgers van de leden niet uit het oog te worden verloren. Met name binnen het aanloopniveau zal ruime aandacht aan deze aspecten worden gegeven, zodat de leden verantwoord door kunnen stromen naar het wedstrijdniveau. Op deze wijze is het voor vrijwel alle leden mogelijk om deel te kunnen nemen aan de activiteiten op wedstrijdniveau.

Cohesie tussen de afdelingen

In de komende jaren zal het hoeveelheid gebruik van badwater steeds meer onder druk komen te staan. Enerzijds omdat het aantal leden nog toe zal nemen en anderzijds omdat de prijs van het badwater proportioneel evenredig stijgt ten opzichte van de opbrengsten binnen de afdeling. O.a. vanwege energiekosten en verbouwing. Het delen van badwater met andere afdelingen van Aquarijn is hierin onontbeerlijk. Delen kan in de vorm van gebruik badwater naast een afdeling, maar ook door gebruik maken van elkaars faciliteiten en kennis.

Nieuwe activiteiten

Wanneer het ledental verder groeit en hierdoor ook de breedte in talent toeneemt is het mogelijk om een specifiek recreatief onderdeel aan de afdeling toe te voegen. Dit vraagt wel om meer inzet van coaches en trainers en aanpassing in de wedstrijdorganisatie van de KNZB kringen en/of districten. Het model van de kring Noord-Holland kan hierin als basis dienen (competitie A (prestatief) en B (recreatief)).

Concurentie

De afdeling ervaart steeds meer dat de sport gedeeld wordt met andere activiteiten (cultuur en sport). Het synchroonzwemmen is een intensieve sport, waarin andere “vrije” activiteiten moeilijk in te passen zijn. Andere sporten kan de trainingsopbouw schaden. Met name binnen de aanloopgroepen dienen op tijd keuzes worden gemaakt. De vereniging helpt hierin de leden en ouders/verzorgers. Het bieden van een gevarieerd programma (zowel gericht op sport en teambuilding) zal die keuze ten voordele van de afdeling doen uitvallen.

Ledenwerving en ledenbehoud

Voldoende individuele aandacht en goede communicatie (intern en extern) zal het ledental minimaal op peil houden. De afdeling werkt naar een vanzelfsprekende wisselwerking tussen leiding en leden/ouders/verzorgers. Problemen worden direct op een open manier bespreekbaar gemaakt en opgelost. De redenen waarom leden de vereniging verlaten zijn bekend. De afdeling adviseert altijd leden, wanneer het synchroonzwemmen toch niet meer past bij het lid, over te gaan naar een andere afdeling binnen Aquarijn.

Ontwikkeling en begeleiding vrijwilligers en trainerskader

De afdeling stimuleert de trainercoaches de geëigende opleidingen te volgen via de KNZB. Dat kan via cursussen en het volgen van applicaties. Ouders/verzorgers worden gestimuleerd zich beschikbaar te stellen voor officialfuncties. Binnen het synchroonzwemmen betreft dat met name jury 10/11, 9 of 8 en secretaris M. Daarnaast kunnen ouders/verzorgers ad hoc ingezet worden voor ondersteuning tijdens wedstrijden in het kader van assistent wedstrijd, catering, voorstarten en oplezen.