Inleiding en organisatie

De afdeling schoonspringen levert sinds vele jaren goede prestaties op nationaal en internationaal niveau. De commissie schoonspringen bestaat uit twee coaches, wedstrijdsecretaris en een algemeen secretaris/penningmeester. De afdeling heeft ongeveer 40 leden. Er wordt getraind en deelgenomen aan wedstrijden op nationaal en internationaal niveau. Gezien de beperkte faciliteiten in zwembad Merwestein wordt driemaal per week voor de selectieleden uitgeweken Amersfoort, Amsterdam en/of Eindhoven.

Strategisch en Tactisch

De afdeling is drie jaar geleden overgenomen door een nieuwe hoofdcoach. Een nieuwe start van de afdeling qua leden was onoverkomelijk. Inmiddels is de afdeling weer groeiende en is het doel om binnen enkele jaren weer uit te komen op een ledenaantal van 55 leden. Aandachtsgebieden de komende jaren om dit te bewerkstelligen:

–       Door middel van ledenwerving en scouting groeien naar 55 leden

–       Uitbreiden trainerscorps

–       Goede verdeling van de verschillende groepen waarmee de doorstroom naar de selectie goed is

–       Uitbreiding met mastergroep

–       Deelnemen en behalen medailles op de nationale kampioenschappen

–       Deelnemen aan internationale jeugd- en seniorenwedstrijden

–       Leden in nationale selectie
Breedtesport versus topsport

De afdeling heeft als basis breedtesport. Vanuit deze breedtesport wordt gestreefd naar doorstroom naar de Nederlandse top en deelname aan internationale titeltoernooien (zowel voor de jeugd als senioren). Aquarijn bekleedt al jaren een vooraanstaande positie in de Nederlandse schoonspringwereld en wil dat ook zo houden. Dat betekent dat de afdeling voor topsport gaat. Naast de ambitie voor topsport wil de afdeling op nationaal niveau als vereniging ook bij de top 3 blijven behoren. Dit kan alleen door een brede basis te leggen in de opleiding van schoonspringers.

Cohesie tussen de afdelingen

Schoonspringen is een hele technische sport die weinig kenmerken heeft van de andere sporten binnen de vereniging. Enige link is te vinden bij synchroonzwemmen, waarbij vooral gedacht kan worden aan de droogoefeningen. De afdeling is altijd bereid de eigen kennis te delen met de overige afdelingen op sporttechnisch gebied.

Op ondersteunend gebied kunnen de afdelingen veel gebruik maken van elkaars expertise, denk aan communicatie, ledenwerving, ledenbehoud, organisatie wedstrijden etc.

Nieuwe activiteiten

De afdeling heeft een opstart gemaakt met een klein groepje masterspringers. Het schoonspringen voor masters is groeiende en om leden niet te verliezen, is besloten een mastergroep te starten. De komende jaren zal dit meer vorm moeten krijgen.

Na een nieuwe start te hebben gemaakt met de afdeling is de afdeling weer voldoende bezet in commissieleden om een seizoensafsluiting te organiseren.

Concurrentie

De bekendheid van de sport schoonspringen is niet groot. Landelijk wordt hier hard aan gewerkt waar we mogelijk als vereniging profijt van kunnen hebben. De grootste concurrentie ondervindt de afdeling bij de meisjes bij het turnen en bij de jongens is dit nog altijd voetbal. Jongens in Nederland zien schoonspringen niet als “coole” sport en maken snel de stap naar voetbal. In ons buurland, Duitsland, is dit geheel anders. Interessant zou zijn om te onderzoeken waar dit verschil vandaan komt. 

Ledenwerving en ledenbehoud

Zoals eerder beschreven heeft de afdeling zich ten doel gesteld de komende jaren aan ledenwerving te werken. Ook ledenbehoud behoort tot de aandachtsgebieden. De mastergroep zou hieraan kunnen bijdragen. Om voldoende leden te werven, is het van belang om als gehele vereniging de zwemsport te promoten en aantrekkelijk te maken waarbij je niet elkaars concurrent hoeft te zijn. Een wedstrijdzemmer is niet hetzelfde als een schoonspringer waarmee je gericht naar de verschillende kwaliteiten bij kinderen kunt zoeken die voor de betreffende sport belangrijk zijn.

Veiligheid

Veiligheid is een belangrijk item bij een sport als schoonspringen, hieraan wordt zowel bij trainingen als wedstrijden veel aandacht besteed. De materialen waarmee de afdeling schoonspringen werkt (duikplanken, mini trampoline, miniplank en matten) moeten voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften die daarvoor gesteld zijn.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag wordt binnen de afdeling niet getolereerd en hiervoor zullen direct maatregelen worden genomen. De afdeling confirmeert zich hierbij aan het beleid van de KNZB inzake Sportiviteit&Respect en Seksuele intimidatie.

Ontwikkeling en begeleiding vrijwilligers en trainerskader

De afdeling heeft jarenlang gedraaid op de inzet van 2 coaches en een handjevol commissieleden. Met de nieuwe start 3 jaar geleden wordt ook ingezet op het verbreden van het vrijwilligerskader en het trainerskader. Op dit moment wordt gewerkt aan het opleiden van trainers en deze te behouden voor de afdeling. De groep vrijwilligers is de laatste 3 jaar al uitgebreid met 4 vrijwilligers die ieder een eigen taakgebied hebben.