Kort verslag Algemene Najaar Ledenvergadering

De ALV op woensdag 24 november was helaas weer een moeilijke manier van vergaderen, namelijk ‘online’. Er waren totaal 12 mensen ‘aanwezig’.

Ik zal de belangrijkste punten hieronder toelichten;

 • Samenstelling Dagelijks Bestuur; Het Dagelijks Bestuur is weer compleet.

De wens was om niet binnen het Bestuur te wisselen maar iemand van buiten het Bestuur binnen te halen. Dat is helaas niet gelukt. Penningmeester Kees van Rooijen word weer voorzitter van Aquarijn. Willem Schrauwen zal de taak van penningmeester op zich nemen. Daarnaast maakt Theo Heemstra, secretaris, het drietal compleet.

 • WBTR; De WBTR is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
  • Ingegaan per 1/7/2021 jl.
  • Van toepassing voor alle verenigingen

De WBTR regelt onder andere:

 • Regels voor o.a. het toezicht op een goed bestuur
 • Regels m.b.t. taken en verantwoordelijkheden binnen een vereniging
 • De aansprakelijkheid voor bestuursleden

Wat moet er in het kader van de WBTR aangepast worden?

 • Dat is voor iedere vereniging anders
 • Afhankelijk van wat er al geregeld is, hoe dat is beschreven en vastgelegd
 • Maar denk aan:
  • De statuten
  • Het huishoudelijk reglement
  • Functieprofielen, protocollen en gedragsregels

Met name Nelleke Tilburgs heeft zich hier de afgelopen maanden mee bezig gehouden en zal dat de komende maanden ook nog wel zijn. Daar is het Bestuur haar heel dankbaar voor.

 • Tekstueel Jaarverslag 2020; Per commissie wordt het tekstuele jaarverslag

doorgenomen. Het tekstuele jaarverslag wordt vastgesteld onder dankzegging aan de opstellers.

 • Financieel Jaarverslag 2020; Het jaar 2020 is afgesloten met een klein positief

saldo van € 1400,00. In 2020 is eenmalig een coronasubsidie aangevraagd en ontvangen van € 4000,00. Daarmee zijn de extra kosten die gemaakt moesten worden voor corona betaald. Het financiële jaarverslag van 2020 werd vastgesteld nadat de penningmeester enkele vragen had beantwoord van de ‘aanwezigen’.
Dit jaar is de kascommissie, Jeanette Wennekus en André Sprong, bijeen geweest bij de penningmeester. De financiële jaarverslagen van 2018 en 2019 waren al vastgesteld maar er was nog geen decharge verleend aan het Bestuur voor het gevoerde beleid in die jaren. Het Bestuur van Aquarijn werd decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid in de jaren 2018, 2019 en 2020.

 • Begroting 2022; De voorzitter geeft een toelichting op de begroting voor 2022.

Hij vertelt over de nieuwe systematiek die is toegepast voor de kosten van het badwater. Dit heeft te maken met de wijziging van de badwaterprijs in 2016. Vanaf dat jaar werd de subsidie niet meer door de gemeente Nieuwegein overgemaakt aan Aquarijn maar verrekend in de badwaterprijs. De negatieve begroting van Waterpolo is te wijden aan het wegvallen van een damesteam en dus het wegvallen van contributie. Waterpolo geeft aan er alles aan te doen om toch een positieve resultaat te behalen in 2022.
Naast de begroting voor 2022 komt ook de contributie voor 2022 aan de orde. Er wordt voorgesteld dat alle commissies een verhoging van 3% zullen toepassen op de huidige contributie. Op de vraag of 3% wel genoeg is geeft de voorzitter aan dat de nieuwe badwaterprijs met nog geen 4% zal stijgen. Hij denkt dus van wel.
De ‘aanwezigen’ stellen de Begroting voor 2022 vast en gaan akkoord met de verhoging van de contributie.