Contributie

In onderstaande tabel staan de kosten voor het zwemmen bij Aquarijn vanaf 1 januari 2024. De contributie is afhankelijk van de afdeling, het team, de groep en/of het aantal trainingsuren. Het contributiejaar loopt van januari t/m december. Er kan gekozen worden om de jaarlijkse contributie in één keer of gespreid (10x) te betalen. De goedkoopste optie die wij bieden is het betalen door middel van automatische incasso. Hiervoor dien je het machtigingsformulier in te vullen en op te sturen naar onze ledenadministratie.

Wil je je inschrijven? Vergeet dan niet om het aanmeld formulier in te vullen. Naast het formulier moet je ook €15,- inschrijfgeld betalen. Deze kan je overmaken naar het IBAN dat op het aanmeldformulier staat.

Alle formulieren zijn te vinden op onze inschrijfpagina.

Opleidingen
Categorieën
 • ABC
 • B/C – pakket; alleen indien A is behaald bij Aquarijn
 • ZV tarief I, één keer per week 40 min zwemmen
 • ZV tarief II, twee keer per week 40 min zwemmen
 • ZV tarief III, volwassen groep vrijdagavond
Per maand
 • € 29,50
 • n.v.t.
 • € 21,00
 • € 31,00
 • € 26,00
Per jaar
 • € 295,-
 • € 200,-
 • € 210,-
 • € 310,-
 • € 260,-
Schoonspringen
Categorieën
 • tot 2 uur
 • 2 tot 3 uur
 • 4,5 uur
 • 5 uur
 • Masters
 • Speciaal tarief
Per maand
 • € 38,50
 • € 42,50
 • € 50,00
 • € 55,00
 • € 23,50
 • € 11,00
Per jaar
 • € 385
 • € 425,-
 • € 500,-
 • € 550,-
 • € 235,-
 • € 110,-
Synchroonzwemmen
Categorieën
 • Aanloop
 • Tussen
 • Wedstrijd
 • Master-student
Per maand
 • € 42,50
 • € 53,00
 • € 62,10
 • € 28,60
Per jaar
 • € 425,-
 • € 530,-
 • € 621,-
 • € 286,-
Waterpolo
Categorieën
 • Mini
 • Onder de 11 / 13 /15 / 17 /19 en EG, DG, CG
 • Senioren, niet selectie
 • Selecties H1/H2
 • Selecties D1/D2
 • D3/D4 – Indien 1x per week trainen
 • D3/D4 – indien 2 x per week trainen
 • (Niet) trainen of (niet) spelen (na akk WPC)
Per maand
 • € 34,50
 • € 37,-
 • € 39,-
 • € 42,-
 • € 43,-
 • € 31,-
 • € 39,-
 • € 21,-
Per jaar
 • € 345,-
 • € 370,-
 • € 390,-
 • € 420,-
 • € 430,-
 • € 310,-
 • € 390,-
 • € 210,-
Uit het Huishoudelijk Reglement

Artikel 12, contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de Algemene Leden Vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 3. Dubbelzwemmers betalen het totale bedrag aan contributies die voor hun takken van sport en categorieën gelden. Daarop wordt een korting “dubbelzwemmen” gegeven van € 150,00.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. In de praktijk:
  a) Bij opzegging voor 1 juli van elk jaar eindigt de plicht tot contributiebetaling per 31 augustus (U betaalt dan 6/10e deel van de jaarcontributie).
  b) Bij opzegging voor 15 december van elk jaar eindigt de plicht tot contributiebetaling per 31 december (u betaalt dan voor de 2e helft van het jaar 4/10e deel van de jaarcontributie).
 5. Tijdelijke aanpassing van contributie als gevolg van bijzondere omstandigheden is niet mogelijk.
  a) De contributie en contributiecategorie van een lid kan 2 maal per jaar wijzigen. Per 1 januari en per 1 september.
  b) Elke afdeling neemt maximaal een 3-tal extra categorieën op. In deze categorieën wordt rekening gehouden met bv trainen en geen wedstrijden, geen trainingen en wel wedstrijden of ouder zwemmen.

Noot: deze leden tellen niet mee in de verdeling van de subsidie. Maar wel in de toerekening van Algemene kosten en de bepaling van het bij te dragen resultaat.

c) Indeling in contributiecategorie vindt in hoofdregel plaats op basis van de groep / het team waarin een lid is ingedeeld. Hierop is onder sub d een uitzonderingsmogelijkheid gemaakt.
d) Voor de indeling in de contributiecategorie gaat de afdeling niet alleen uit van in welk team/groep een lid
zwemt/speelt. Maar zij houdt daarbij ook rekening met bijzondere omstandigheden. Een commissie kan het DB om advies vragen; maar de commissie beslist over de indeling

 1. De automatische incasso loopt van januari t/m juni en van september t/m december. Incasso vind in de regel tegen het einde van de maand plaats. Klik hier voor een machtigingsformulier.
 2. Indien een automatische incasso wordt gestorneerd zal per keer €2,50 in rekening worden gebracht voor de extra handelingen. Dit natuurlijk alleen als de storno aan het lid is te wijten.
 3. De jaarfacturen worden eind januari verzonden of bij een gedeelte van het jaar aan het einde van de maand van aanmelding. Betaling dient binnen 4 weken plaats te vinden.
 4. Er is geen toeslag voor jaarfacturen.
 5. Bij niet tijdig betalen (binnen 4 weken) wordt het te betalen bedrag automatisch verhoogt met €5,00.
 6. Als de contributie binnen 8 weken nog niet geheel is ontvangen; wordt het te betalen bedrag automatisch verhoogt met €10,00 (bovenop de in lid 10 vermelde €5,00).
 7. De vereniging zal bij te late betaling brieven versturen om het lid aan zijn betalingsverplichting te herinneren. Hierin worden de extra kosten vermeld. De administratie van de vereniging geeft aan of en wanneer deze brieven zijn aangemaakt.
 8. Na 2x aanmanen en een wachttijd van minimaal 4 weken na de laatste aanmaning, wordt het dossier automatisch doorgezonden aan het incassobureau. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van het lid of zijn/haar verzorgers. De vereniging zal dit per aangetekende brief aan het lid melden. De kosten hiervan komen voor rekening van het lid.